UCHWAŁA NR 67/XV/15

UCHWAŁA NR 67/XV/15

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Badań Regionalnych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

 

Na podstawie § 32 ust. 9 Statutu PWSZ w Głogowie, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, postanawia:

§1

Utworzyć Pracownię Badań Regionalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

– Regulamin Pracowni Badań Regionalnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

§3

Zobowiązuje się Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie do wprowadzenia stosownych zmian w Regulaminie organizacyjnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.